Europeiska Revisionsrätten i Luxemburg söker juristpraktikant!

Europeiska revisionsrätten anordnar utbildningspraktik tre gånger om året på sina olika verksamhetsområden. En praktikplats beviljas för en period av tre, fyra eller högst fem månader. Den kan vara avlönad (1 120 euro i månaden) eller oavlönad beroende på tillgängliga budgetmedel.

Vi har tre olika praktikperioder under året. Kontrakten inleds antingen

– den 1 februari,
– den 1 maj eller
– den 1 september.

Tillträde till en praktikplats kan ges sökande som

  • är medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater om inte annat föreskrivs av tillsättningsmyndigheten,
  • antingen har ett intyg om avslutad universitetsutbildning som ger tillträde till tjänstegrupp AD(*) enligt definitionen i Europeiska unionens tjänsteföreskrifter eller har fullgjort minst fyra terminers universitetsstudier inom ett område av intresse för revisionsrätten,
  • önskar delta i en praktisk utbildning som avser ett av revisionsrättens verksamhetsområden,
  • inte redan har gjort praktik (avlönad eller oavlönad) vid en EU-institution eller ett EU-organ,
  • intygar att de har fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i minst ytterligare ett av dessa språk.

De sökande som väljs ut ombeds lämna in ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret av samma slag som myndigheterna i deras hemland kräver för anställning i den offentliga förvaltningen och ett läkarintyg som visar att de uppfyller kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.

Mer information finner ni i länken nedan:
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/traineeshipcomplet.aspx