Stadgar

STADGAR

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.
Antagna på den extra årsstämman  Juridiska Föreningen den 5 mars 2009.
Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009,
på den ordinarie årsstämman den 26 oktober 2010,
på den ordinarie årsstämman den 29 oktober 2012,
på den extra årsstämman den 11 november 2013,
på den ordinarie årsstämman den 11 november 2014,
på den ordinarie årsstämman den 10 november 2015,
på den ordinarie årsstämman den 14 november 2016,
samt på den ordinarie årsstämman 23 november 2017.


1 kap. Inledande bestämmelser
§ 1 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet (nedan benämnd JF Örebro) är en politiskt och religiöst obunden, fristående ideell förening. Föreningen bygger på demokratiska, icke- diskriminerande och inkluderande värdegrunder.


§ 2 Föreningens ändamål är att verka för dess medlemmar och att stärka juridiken som ämne vid Örebro universitet. Ändamålen ska uppfyllas genom att:

 • Verka för att utbildningen håller en hög kvalitet, för alla studenter, genom utbildningsbevakning samt genom att informera studenterna om deras rättigheter.
 • Varje år anordna en arbetsmarknadsmässa
 • Anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök
 • Anordna en studierelaterad introduktion för de nya studenterna vid Juristprogrammet och Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning i början av höstterminen.
 • Deltaga i arrangerandet av juridiska tävlingar
 • Deltaga i samarbeten med andra studentföreningar för jurister i Sverige
 • I den mån det kan ske verka för knytandet av vänskapsband mellan JF Örebro och andra studentföreningar i världen
 • Anordna studiesociala evenemang, såsom fester, sittningar, pubar eller klubbar.
 • I övrigt erbjuda verksamhet som ligger i linje med föreningens anda och syfte till både medlemmar och icke-medlemmar


2 kap. Allmänna bestämmelser
§ 1 Föreningens verksamhetsår löper från den 1 september till den 31 augusti.
Föreningens räkenskapsår löper från den 1 juli till den 31 juni.


§ 2 Styrelsen har sitt säte i Örebro.


§ 3 Föreningens ordförande och ekonomiansvarige tecknar föreningen var för sig.


§ 4 Verksamheten bedrivs i de former som styrelsen beslutar om.


§ 5 Årsstämma, valmöte och styrelsemöten ska protokollföras. Protokollen ska justeras av de personer som mötet utser. Övrig verksamhet som är av betydande omfattning ska protokollföras.


§ 6 Protokoll och övriga dokument av värde ska bevaras för överskådlig framtid.


§ 7 Ordförande ska på begäran skriva intyg för tjänstgöring inom föreningen. Intyg till ordförande skrivs av föreningens sekreterare.


§ 8 Ändring av dessa stadgar kan ske på årsstämma om 2/3 av de närvarande röstberättigade förenar sig därom.


3 kap. Medlemskap
§ 1 Det åligger föreningens styrelse att löpande föra ett aktuellt register över föreningens medlemmar. Registret ska innehålla uppgift om namn, personnummer, datum för inträde, kontaktuppgift och i förekommande fall datum för erlagd medlemsavgift.


§ 2 Medlemskap i föreningen kan erhållas i tre olika former

 • Ordinarie medlemskap
 • Medlemskap administrativ och undervisande personal
 • Stödmedlemskap
 • Hedersmedlemskap


§ 3 Ordinarie medlemskap är tillgängligt för envar som studerar juridik vid Örebro Universitet. Medlemskapet är kostnadsfritt, och erhålles genom meddelande till föreningens styrelse eller via föreningens hemsida. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer och kontaktuppgift där personen kan nås. Medlemskapet innebär inga förpliktelser i övrigt.


§ 3 a Medlemskap är även tillgängligt för administrativ och undervisande personal med anknytning till ämnena juridik och rättsvetenskap vid Örebro universitet. Medlemskapet är kostnadsfritt, och erhålles genommeddelande till föreningens styrelse eller via föreningens hemsida. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer och en kontaktuppgift där personen kan nås. Medlemskapet innebär inga förpliktelser i övrigt.


§ 4 Stödmedlemskap är tillgängligt för både fysiska och juridiska personer. Stödmedlemskap erhålles på samma sätt som ordinarie medlemskap, men är förenat med en avgift. Avgiften bestäms av årsstämman och betalas terminsvis vid inträdet eller i början av terminen. Aspirerande stödmedlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer (eller organisationsnummer) och kontaktuppgift där personen kan nås. Medlemskapet innebär inga förpliktelser i övrigt.


§ 5 Hedersmedlemskap erhålles av personer som årsstämman genom omröstning önskar förära med ett hedersmedlemskap. Medlemskapet innebär inga förpliktelser i övrigt.


§ 5a Förtjänstmedalj erhålles av personer som styrelsen önskar att förära med en förtjänstmedalj. Förtjänstmedalj utdelas till någon som genom sitt engagemang i föreningen gått utöver vad som krävts av denne och som genom sitt engagemang särskilt bidragit till föreningens verksamhet.


§ 6 Medlemskap anses erhållet när personen inträder som styrelseledamot eller blir inskriven i medlemsregistret. Styrelsen ska utan dröjsmål föra in aspirerande medlemmar i medlemsregistret.


§ 7 Ordinarie medlemskap upphör efter fem år, stödmedlemskap upphör om medlemsavgiften ej betalas in. Hedersmedlemskapet upphör om hedersmedlemmen meddelar styrelsen att denne önskar utträda ur föreningen.


§ 8 Envar kan utträda som medlem ur föreningen genom att meddela styrelsen eller årsstämman. Medlemskapet anses avslutat när styrelsen eller årsstämman har mottagit meddelandet.


§ 9 Angående uteslutning av medlem se 4 kap. 13 §.


4 kap. Årsstämma
§ 1 Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ.


§ 2 Ordinarie årsstämma ska äga rum under november månad.


§ 3 Extra årsstämma ska äga rum när styrelsen eller Inspektor så beslutar eller om minst 5 % av medlemmarna skriftligen underrättar styrelsen om att en sådan önskas. Extra årsstämma ska äga rum minst 14 dagar efter att en sådan skrivelse skickats till styrelsen.


§ 4 Extra årsstämma ska äga rum om revisor så påkallar, senast 14 dagar efter att revisor har underrättat styrelsen om detta. Extra årsstämmapåkallad av revisor har beslutsförhet oavsett hur många medlemmar som närvarar.


§ 5 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på årsstämman. Alla medlemmar har en röst under förutsättning att medlemskap besuttits under minst 30 dagar innan årsstämman. Övriga får tillåtas att närvara, men saknar rösträtt.


§ 6 Årsstämman är beslutför om minst 10 medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är stämman beslutför om hälften av medlemmarna närvarar.


§ 6 a Medlem har rätt att i sitt ställe sända ett ombud för att företräda denne vid årsstämman. Envar har rätt att vara ombud. Varje närvarande har endast rätt att utöva en röst.


§ 7 Omröstning på årsstämma sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 8 Frågor som medlem vill ska behandlas på årsstämman ska skriftligen motioneras om och tillsändas styrelsen senast en vecka innan årsstämman. Oanmälda motioner får tas upp av årsstämman om 2/3 av alla närvarande så önskar.


§ 9 Följande frågor ska tas upp på ordinarie årsstämma

 • ansvarsfrihet för föregående styrelse
 • redogörelse för revisors revisionsberättelse
 • redogörelse för styrelsens årsberättelse
 • styrelsens förslag på verksamhetsplan


§ 10 Följande frågor ska tas upp på både ordinarie och extra årsstämma

 • frågan om stämmans behöriga utlysande
 • behandling av anmälda motioner
 • behandling av oanmälda motioner
 • adjungering av icke-medlemmar


§ 11 Årsstämman får anta för styrelsen och utskotten bindande policydokument.
Föreningen ska ha en alkoholpolicy, en belöningspolicy samt en likabehandlingsplan.


§ 12 Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda tre veckor innan årsstämman. I denna ska bifogas Handlingarna inför stämman så som resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsberättelse, förslag till verksamhetsplan samt eventuella propositioner. Dessa ska anslås för medlemmarna senast två veckor innan årsstämman med en notis om detta. Motioner som styrelsen mottagit senast en vecka innan årsstämman ska anslås för medlemmarna tillsammans med en kommentar från styrelsen senast fem dagar innan årsstämman. Oanmälda motioner ska anslås för medlemmarna så fort som möjligt.


§ 13 Medlem kan på ordinarie och extra årsstämma uteslutas ur föreningen på följande grunder:

 • om medlem aktivt motarbetar föreningen
 • om medlem systematiskt missköter sig på evenemang som föreningen arrangerar
 • om medlem har blivit avsatt från styrelsen genom en misstroendeförklaring
 • om medlem ej avlagt föreskriven medlemsavgift


5 kap. Styrelsen
§ 1 Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ.


§ 2 Styrelsen ska under verksamhetsåret ansvara för den löpande förvaltningen av föreningen.


§ 2a Styrelsen bör inkomma med en preliminär budget inför verksamhetsåret som ska anslås på föreningens hemsida senast den 1 november samt presenteras för medlemmarna under ordinarie årsstämma i november månad.


§ 3 Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller minst en gång varannan månad under ordinarie termin.


§ 4 Styrelsen får bestå av högst tio ledamöter, varav följande styrelseposter är fasta: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och studiesocialt ansvarig.


§ 5 Styrelsen ska inom sig fördela tillsynen av övriga ansvarsområden.


§ 6 Styrelsen har beslutsförhet om hälften eller fler av alla styrelseledamöter är närvarande.


§ 7 Styrelseledamöter samt Inspektor har närvarorätt då styrelsens sammanträder.
Medlemmar i föreningen kan adjungeras in om så påkallas av någon i styrelsen. För att detta ska få ske krävs enig styrelse.


§ 8 Omröstning på styrelsesammanträde sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


§ 9 Ledamot som vill avgå under verksamhetsåret ska skriftligen underrätta styrelsen om detta. Ledamoten entledigas från sitt uppdrag när styrelsen har mottagit meddelandet.


§ 10 Om någon av ledamöterna avgår under verksamhetsåret får styrelsen tillförordna envar till den lediga posten. Styrelsen får även förordna envar till styrelseledamot om styrelsen består av färre än tio personer.


§ 11 På initiativ av en styrelseledamot kan missförtroendeförklaring mot annan enskild styrelseledamot avges. Efter en sådan förklaring ska årsstämma hållas inom 14 dagar där medlemmarna ges tillfälle att ge uttryck för sin mening. För att styrelseledamoten ska avsättas krävs att 2/3 av de närvarande förenar sig därom.


§ 11 a På initiativ av minst 5 % av föreningens medlemmar kan missförtroendeförklaring mot enskild styrelseledamot avges i skrift. Efter en sådan förklaring ska årsstämma hållas inom 14 dagar där medlemmarna ges tillfälle att ge uttryck för sin mening. För att styrelseledamoten ska avsättas krävs att 2/3 av de närvarande förenar sig därom.


6 kap. Utskott
§ 1 Styrelsen får tillsätta utskott för att bedriva verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte och anda.


§ 2 Alla utskott ska ha en ansvarig styrelseledamot. Ansvarig styrelseledamot ska rapportera om utskottets verksamhet till styrelsen.


§ 2a Utskottsordföranden tillsätts av styrelsen efter skriftlig ansökan.


§ 3 Utskotten är i sin helhet underställda styrelsen.


§ 4 Styrelsen bör tilldela varje utskott en budget. Utskottet ska redovisa sina ekonomiska förehavanden inför styrelsen och årsstämman.


7 kap. Valberedningen och val av ny styrelse
§ 1 Ordinarie årsstämma bör tillsätta en eller flera personer till en valberedning inför nästkommande styrelseval.


§ 2 Val av ny styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår ska ske på ett valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på valmötet.


§ 3 Valberedningens uppgift är att efterlysa samt ta emot nomineringar, självständigt nominera och presentera ett förslag till ny styrelse samt förslag till ny revisor sju dagar innan valmötet. Envar får nominera sig själv till nästkommande styrelse. Nominering sker till valberedningen under en av valberedningen beslutad nomineringsperiod.


§ 4 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt på valmötet. Alla medlemmar har en röst under förutsättning att medlemskap besuttits under minst 30 dagar innan valmötet. Övriga får tillåtas att närvara, men saknar rösträtt.


§ 5 Kallelse till valmöte ska publiceras på föreningens hemsida och anslagstavla minst 14 dagar innan valmötet. Kallelsen ska även tillsändas de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen via denna.


§ 6 Valmötet är beslutför om minst 10 medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är valmötet beslutför om hälften av medlemmarna närvarar.


§ 6 a Medlem har rätt att i sitt ställe sända ombud för att företräda denne på valmötet. Envar har rätt att vara ombud. Varje närvarande får endast utöva en röst.


§ 7 Omröstning på valmötet sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.


§ 9 Föreningens eller valberedningens ordförande leder valmötet.


§ 10 Kandidaterna ska ges utrymme att presentera sig samt svara på valmötets eventuella frågor.


§ 11 Den nya styrelsen tillträder den 1 juli i enlighet med vad som är stadgat gällande föreningens verksamhetsår. Detsamma gäller för nyvald Inspektor.


8 kap. Revision och ansvar
§ 1 Revisor ska granska förenings räkenskaper och upprätta en revisionsberättelse som ska redovisas på ordinarie eller extra årsstämma. Revisor ska inför årsstämman avge en rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den föregående styrelsen bör beviljas eller ej.


§ 2 Revisor får kalla till extra årsstämma med anledning av oegentligheter i föreningens räkenskaper. Se härom 4 kap. 4 §.


§ 3 Revisor kan när som helst granska föreningens kassa, räkenskapsböcker och inventarier. Inget av föreningens organ får vägra revisor att vidta sådana åtgärder.


§ 4 Föreningens styrelse ska avge en årsberättelse och redovisa den på ordinarie eller extra årsstämma.


9 kap. Inspektor
§ 1 Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i övrigt främja dess verksamhet.


§ 2 Till Inspektor väljs en kunnig, erfaren, hederlig och allmänt aktad person som har anknytning till enheten Juridicum vid Örebro universitet.


§ 3 Inspektor väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på två år. Skulle Inspektor avgå eller övergå till verksamhet som är oförenlig med föreningens ändamål kan denne dock entledigas av styrelsen, årsstämman eller valmötet före mandattidens utgång.


§ 4 Inspektor har rätt att påkalla extra årsstämma eller styrelsemöte för att behandla viss fråga. Inspektor har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten samt årsstämmor, även om denne inte är medlem i föreningen.


10 kap. Övergångsbestämmelser
§ 1 Ändringar i stadgan som beslutats av årsstämman ska träda i kraft nästkommande dag om inte annat stadgas därom.


§ 2 De uppgifter om personnummer som avses i 3 kap 1 § gäller endast de medlemmar som inskrives efter stadgandets ikraftträdande.

11 Kap. Upplösning av föreningen
§ 1 Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, där minst fem sjättedelar av närvarande röstberättigade instämt efter tillstyrkan av Inspektor.


§ 2 I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till en stiftelse eller motsvarande sammanslutning, vars verksamhet tjänar föreningens ändamål enligt dessa stadgars första kapitel. Beslut enligt § 2 ska fattas av den av föreningen sist hållna föreningsstämman.

LUNCHÖPPET


Välkommen till JF:s kontor i L116 i Långhuset mellan kl. 12 - 13 alla vardagar. Vi bjuder alla medlemmar på gratis kaffe och te.


Vardagar: 12:00 till 13:00