Sök stipendium hos Ackordscentralen!

Ackordscentralen Stockholm AB är specialiserad på att förändra, utveckla och rekonstruera företag i obestånd med syfte att återskapa företagets värden. Att vi är konkursförvaltare är väl bekant, liksom att vi rekonstruerar företag genom ackord och företagsrekonstruktioner. Vi bistår även ett flertal klienter med affärsjuridisk rådgivning.

För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till Ackordscentralens verksamhet och för att utöka kontakterna med universitet och högskolor, beslutade Ackordscentralen 2007 att årligen utdela stipendier.

Ackordscentralen Stockholm AB utdelar årligen två stipendium om 25 000 kr var. Stipendium utdelas till
universitetsstuderande som läser juristutbildningen vid Stockholm universitet, vid Uppsala universitet eller vid Örebro universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 30 hp inom något av följande ämnesområden:

  • Konkurs- och obeståndsrätt
  • Rekonstruktioner av företag
  • Krediträtt och företagens finansieringsformer

För 2018 års stipendier gäller att ansökan om stipendium skall vara ingiven till Ackordscentralen Stockholm AB senast den 31 augusti 2018. Till ansökan skall biläggas ett exemplar av examensarbetet jämte översändande av densamma i pdf- eller wordformat. För ansökan om 2018 års stipendier skall examensarbetet vara framlagt och godkänt under läsåren 2016/2017 eller 2017/2018.

Utnämning sker genom beslut av styrelsen för Stiftelsen Ackordscentralen, som är utbetalare av stipendiebeloppet.
Alla uppsatsförfattare som ansöker om stipendium skall medge Ackordscentralen rätt att kostnadsfritt utge deras
uppsatser för publicering.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Louise Sjödahl, Ackordscentralen Stockholm AB, tel 08-670 44 02, e-post
louise.sjodahl@ackordscentralen.se