Stadgar

STADGAR

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.
Antagna på den extra årsstämman  Juridiska Föreningen den 5 mars 2009.
Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009,
på den ordinarie årsstämman den 26 oktober 2010,
på den ordinarie årsstämman den 29 oktober 2012,
på den extra årsstämman den 11 november 2013,
på den ordinarie årsstämman den 11 november 2014,
på den ordinarie årsstämman den 10 november 2015,
på den ordinarie årsstämman den 14 november 2016,

på den ordinarie årsstämman 23 november 2017, 

samt på den extra insatta årsstämman 20 maj 2019. 
1 kap. Inledande bestämmelser


§ 1 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet är en politiskt och religiöst obunden, fristående ideell förening. Föreningen bygger på demokratiska, icke-diskriminerande och inkluderande värdegrunder.


§ 2 Föreningens ändamål är att verka för dess medlemmar genom att: 

 • verka för att utbildningen för alla juridikstudenter håller en hög kvalitet genom utbildningsbevakning och genom att informera studenterna om deras rättigheter,
 • anordna en årlig arbetsmarknadsmässa som syftar till att stärka juridikstudenternas och deras utbildnings koppling till yrkeslivet,
 • anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök,
 • anordna en studierelaterad introduktion för nya juridikstudenter,
 • delta i arrangerandet av juridiska tävlingar,
 • delta i samarbeten med andra studentföreningar för juridikstudenter i Sverige,
 • i den mån det är möjligt, verka för knytandet av vänskapsband mellan föreningen och andra studentföreningar i världen,
 • anordna studiesociala evenemang, såsom fester, sittningar, pubar eller klubbar, och
 • erbjuda övrig verksamhet som ligger i linje med föreningens anda och syfte till både medlemmar och icke-medlemmar.
2 kap. Allmänna bestämmelser


§ 1 Föreningens verksamhetsår löper från den 1 september till den 31 augusti. Föreningens räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni.


§ 2 Styrelsen har sitt säte i Örebro.


§ 3 Föreningens ordförande och ekonomiansvarig tecknar föreningens firma var för sig.


§ 4 Föreningens löpande verksamhet bedrivs i de former som styrelsen beslutar om.


§ 5 Föreningsstämma, valmöte och styrelsesammanträde ska protokollföras. Styrelsen avgör i vilken mån eventuell övrig verksamhet ska protokollföras.


§ 6 Styrelsen avgör i vilken mån dokument från föreningens verksamhet ska sparas om inte annat anges i dessa stadgar.


§ 7 Protokoll från föreningsstämma, valmöte och styrelsesammanträde ska sparas från den tidpunkt då protokollen justeras. Det åligger styrelsen att säkerställa att protokoll sparas.


§ 8 Protokoll från föreningsstämma, valmöte eller styrelsesammanträde ska så snart som möjligt tillhandahållas medlem som önskar ta del av därav.


§ 9 Föreningens ordförande ska på begäran av en medlem som tjänstgjort inom föreningen skriva ett intyg om sådan tjänstgöring. Om intyg om sådan tjänstgöring avser föreningens ordförande ska det skrivas av sekreteraren.
3 kap. Medlemskap


§ 1 Det åligger styrelsen att löpande föra ett aktuellt medlemsregister för föreningen. Registret ska innehålla uppgift om namn, personnummer, kontaktuppgift, datum för inträde, och i förekommande fall datum för erlagd avgift för medlemskap.


§ 2 Föreningsstämman beslutar om i vilken mån medlemskap i föreningen är förenat med avgift om inte annat anges i dessa stadgar. Om medlemskap i föreningen är förenat med avgift beslutar föreningsstämman om avgiftens storlek. Beslut om avgift gäller till dess att föreningsstämman fattar nytt beslut därom.


§ 3 Medlemskap i föreningen kan erhållas i följande former:

 • Ordinarie medlemskap,
 • Medlemskap för administrativ och undervisande personal,
 • Stödmedlemskap, och
 • Hedersmedlemskap


§ 4 Ordinarie medlemskap är tillgängligt för envar som är juridikstuderande vid Örebro universitet.


§ 5 Medlemskap för administrativ och undervisande personal är tillgängligt för personer med anknytning till Juridicum vid Örebro universitet.


§ 6 Stödmedlemskap är tillgängligt för envar och är förenat med avgift. Stödmedlemskap gäller för en termin i taget.


§ 7 Hedersmedlemskap erhålles av personer som föreningsstämman genom omröstning önskar förära med ett hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap är inte förenat med avgift. Hedersmedlemskap gäller för all framtid.


§ 8 En person som har för avsikt att erhålla medlemskap i föreningen ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer och kontaktuppgifter där personen kan nås samt i förekommande fall betala in medlemsavgift.


§ 9 När en student önskar bli medlem ska styrelsen utan dröjsmål skriva in den som uppfyller kriterierna för medlemskap i medlemsregistret. Medlemskap i föreningen är erhållet vid den tidpunkt då inskrivning i medlemsregistret sker.


§ 10 Förtjänstmedalj erhålles av personer som styrelsen önskar att förära med en förtjänstmedalj. Förtjänstmedalj utdelas till någon som genom sitt engagemang i föreningen gått utöver vad som krävts av personen och som genom sitt engagemang särskilt bidragit till föreningens verksamhet.


§ 11 Ordinarie medlemskap upphör fem år från den tidpunkt då medlemskap erhölls. Medlemskap för administrativ eller undervisande personal upphör när anknytningen till Juridicum vid Örebro universitet upphör.


§ 12 Medlem som inte betalar in eventuell avgift för medlemskap får sitt medlemskap avslutat.


§ 13 Medlem kan på egen begäran få sitt medlemskap avslutat. En sådan begäran ska skriftligen meddelas styrelsen.


§ 14 Medlem kan på föreningsstämma få sitt medlemskap avslutat genom uteslutning. För uteslutning krävs att två tredjedelar av de på föreningsstämman närvarande röstberättigade förenar sig därom. Uteslutning kan ske på följande grunder:

 • om medlem motarbetar föreningens intressen,
 • om medlem vid upprepade tillfällen missköter sig på evenemang eller aktiviteter som arrangeras av föreningen, eller
 • om medlem har blivit entledigad från styrelsen genom en misstroendeförklaring.


§ 15 En person som fått sitt medlemskap avslutat genom uteslutning kan inte på nytt erhålla medlemskap i föreningen.


§ 16 Föreningens styrelse ska utan dröjsmål ur medlemsregistret radera en person vars medlemskap upphört eller avslutats. Medlemskapet upphör eller avslutas vid den tidpunkt då en medlem raderas ur medlemsregistret.
4 kap. Föreningsstämma


§ 1 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.


§ 2 Ordinarie föreningsstämma ska årligen äga rum under november månad.


§ 3 Extra föreningsstämma ska äga rum om

 • styrelsen så beslutar,
 • revisor anmodar detta till styrelsen,
 • Inspektor anmodar detta till styrelsen,
 • minst 5 % av föreningens medlemmar skriftligen anmodar detta till styrelsen, eller
 • enskild styrelseledamot har fått en misstroendeförklaring riktad mot sig.


§ 4 Extra föreningsstämma ska äga rum tidigast tio vardagar och senast 15 vardagar från den tidpunkt då omständighet som föranleder extra föreningsstämma ägt rum.


§ 5 Följande punkter ska behandlas på både ordinarie och extra föreningsstämma:

 • val av föreningsstämmans ordförande och sekreterare,
 • val av justerare av föreningsstämmans protokoll,
 • om föreningsstämman är behörigen utlyst,
 • adjungering av icke-medlemmar,
 • behandling av anmälda motioner, och
 • behandling av oanmälda motioner.


§ 6 Utöver vad som eljest är stadgat ska följande punkter behandlas på ordinarie föreningsstämma:

 • ansvarsfrihet för föregående styrelse,
 • redogörelse för revisorns revisionsberättelse,
 • redogörelse för styrelsens årsberättelse,
 • förslag till verksamhetsplan från styrelsen, och
 • val av valberedning.


§ 7 Ärenden som medlem vill ska behandlas på föreningsstämma ska skriftligen motioneras om och tillsändas styrelsen senast fem vardagar före föreningsstämman. Oanmälda motioner får tas upp på föreningsstämman om två tredjedelar av alla närvarande röstberättigade så beslutar.


§ 8 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast 15 vardagar innan föreningsstämman. Till kallelsen ska de handlingar som ska behandlas på föreningsstämman bifogas. Handlingarna ska anslås för medlemmarna senast 10 vardagar innan föreningsstämman med en notis om detta. Motioner som styrelsen mottagit senast en vecka innan föreningsstämman ska anslås för medlemmarna tillsammans med en kommentar från styrelsen senast fem vardagar innan föreningsstämman. Oanmälda motioner ska anslås för medlemmarna så snart som möjligt.


§ 9 Kallelse till extra föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 vardagar innan föreningsstämman. I övrigt gäller vad som är stadgat om kallelse till ordinarie föreningsstämma.


§ 10 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman. Medlem som erhållit medlemskap senast 30 dagar innan föreningsstämman är röstberättigad på föreningsstämman.


§ 11 Varje röstberättigad medlem kan endast utöva en röst på föreningsstämman.


§ 12 Föreningsstämman är beslutför om minst tio medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är stämman beslutför om hälften av medlemmarna närvarar. Extra föreningsstämma som anmodats av revisor är beslutför oavsett hur många medlemmar som är närvarande.


§ 13 Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar.


§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske på föreningsstämma om två tredjedelar av de närvarande röstberättigade förenar sig därom.


§ 15 Omröstning på föreningsstämma sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska föreningsstämmans ordförande avlägga utslagsröst.
5 kap. Styrelsen


§ 1 Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ.


§ 2 Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för den löpande förvaltningen av föreningen och fördelar ansvaret för föreningens verksamhet inom sig.


§ 3 Styrelsen har inget högsta antal styrelseledamöter, dock är följande styrelseposter fasta: ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och studiesocialt ansvarig.


§ 4 Styrelsen ska avge en årsberättelse och redovisa den på ordinarie föreningsstämma.


§ 5 Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden minst en gång varannan månad under ordinarie terminstid.


§ 6 Styrelseledamöter och Inspektor har närvaro- och yttranderätt på styrelsesammanträden. Endast styrelseledamöter har rösträtt på styrelsesammanträden.


§ 7 Envar kan adjungeras in på styrelsesammanträde. Sådan adjungering kräver att samtliga styrelseledamöter förenar sig därom.


§ 8 Styrelsen är beslutför om minst hälften av alla styrelseledamöter är närvarande.


§ 9 Omröstning på styrelsesammanträde sker genom acklamation om inte votering begärs. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.


§ 10 Styrelseledamot som vill avgå under verksamhetsåret ska skriftligen underrätta styrelsen om detta. Styrelseledamoten entledigas från sitt uppdrag när styrelsen har mottagit meddelandet.


§ 11 Om någon av ledamöterna avgår under verksamhetsåret får styrelsen tillförordna ordinarie medlem eller hedersmedlem till den lediga styrelseposten. Om en styrelseledamot på sådant sätt tillförordnas en ledig styrelsepost ska styrelseledamoten samtidigt entledigas från sin andra styrelsepost.


§ 12 Styrelsen bör inkomma med en preliminär budget inför verksamhetsåret som ska anslås på föreningens hemsida senast den 1 november samt presenteras för medlemmarna på ordinarie föreningsstämma. Om 1 november är en helgdag ska budgeten anslås efterföljande vardag.


§ 13 En enskild styrelseledamot kan få en misstroendeförklaring riktad mot sig. Det sker om en annan enskild styrelseledamot avger en misstroendeförklaring eller om 5 % av föreningens medlemmar skriftligen till styrelsen avger en misstroendeförklaring.


§ 14 En misstroendeförklaring ska behandlas på en extra föreningsstämma. Misstroendeförklaringen resulterar i att styrelseledamoten entledigas om två tredjedelar av de på föreningsstämman närvarande röstberättigade förenar sig därom.


§ 15 Om Inspektor så tillstyrker ska en styrelseledamot som fått en misstroendeförklaring riktad mot sig bli avstängd till dess att extra föreningsstämma hållits. Avstängd styrelseledamot saknar närvaro-, yttrande- och rösträtt vid styrelsesammanträde och räknas ej med när det avgörs om föreningens styrelse är beslutsför.
6 kap. Valmöte och val av styrelse


§ 1 Val av styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår ska årligen ske på ett valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på valmötet.


§ 2 Kallelse till valmöte ska publiceras på föreningens hemsida och anslagstavla minst 10 vardagar innan valmötet. Kallelsen ska innehålla valberedningens förslag till styrelse, revisor och i förekommande fall Inspektor. Kallelsen ska även tillsändas de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen via denna.


§ 3 Följande punkter ska behandlas på valmötet:

 • val av valmötets ordförande och sekreterare,
 • val av justerare av valmötets protokoll,
 • om valmötet är behörigen utlyst,
 • presentation av kandidaterna,
 • val av styrelse för nästkommande verksamhetsår,
 • val av revisor, och i förekommande fall,
 • val av inspektor.


§ 4 Valmötet är beslutför om minst tio medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är valmötet beslutför om hälften av medlemmarna närvarar.


§ 5 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på valmötet. Medlem som erhållit medlemskap senast 30 dagar innan valmötet är röstberättigad på valmötet.


§ 6 Varje röstberättigad medlem kan endast utöva en röst på valmötet.


§ 7 Omröstning på valmötet sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska valmötets ordförande avge utslagsröst.


§ 8 Ordinarie medlem eller hedersmedlem kan av valberedningen, eller av annan, nomineras som kandidat till en post som styrelseledamot. Envar kan på samma sätt nomineras till revisor eller Inspektor.


§ 9 Varje post som styrelseledamot, revisor eller Inspektor tillsätts var och en för sig.


§ 10 En post tillfaller den som får fler än hälften av de avlagda rösterna. Om ingen får fler än hälften av de avlagda rösternas sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.


§ 11 Nyvald styrelse som utsetts av valmötet tillträder när nästkommande verksamhetsår inleds och entledigas när sagda verksamhetsår upphör om inte annat anges i dessa stadgar.

7 kap. Revision och ansvar


§ 1 Revisorn ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av föreningen samt upprätta en revisionsberättelse som ska redovisas på ordinarie eller extra föreningsstämma.

Revisorn ska inför föreningsstämma avge en rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den föregående styrelsen bör beviljas eller ej.


§ 2 Revisorn får kalla till föreningsstämma enligt 4 kap. 3 § med anledning av oegentligheter i föreningens räkenskaper eller om revisorn bedömer att styrelsen åsidosatt sina skyldigheter eller brustit i sin förvaltning av föreningen.


§ 3 Styrelsen ska ge revisorn möjlighet att genomföra granskningen i den omfattning som revisorn anser är nödvändig. De ska lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.


Upplysningarna i första stycket kan bestå av, men är inte begränsade till, föreningens räkenskaper och bokföring, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll, avtal eller andra upplysningar revisorn behöver för att genomföra granskningen. Inget av föreningens organ får vägra revisorn att genomföra granskning eller vidta åtgärder enligt detta kapitel.


§ 4 Föreningens räkenskaper ska vara revisorn till handa senast en månad före föreningsstämman.

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
8 kap. Inspektor


§ 1 Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i övrigt främja dess verksamhet.


§ 2 Till Inspektor väljs en kunnig, erfaren, hederlig och allmänt aktad person som har anknytning till Juridicum vid Örebro universitet.


§ 3 Inspektor väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på två år. Skulle Inspektor avgå eller övergå till verksamhet som är oförenlig med föreningens ändamål kan denne dock entledigas av föreningsstämma eller valmöte före mandattidens utgång.


§ 4 Inspektor får påkalla extra föreningsstämma eller styrelsesammanträde för att behandla viss fråga. Inspektor har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde, föreningsstämma eller valmöte.


§ 5 Om Inspektor avgår eller entledigas ska posten stå vakant till närmast följande valmöte.

9 kap. Övergångsbestämmelser


§ 1 Ändringar i stadgan som beslutats av årsstämman ska träda i kraft nästkommande vardag om inte annat beslutas därom.


§ 2 De uppgifter om personnummer som avses i 3 kap 1 § gäller endast de medlemmar som inskrives efter stadgandets ikraftträdande.
10 kap. Upplösning av föreningen


§ 1 Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, där minst fem sjättedelar av närvarande röstberättigade så beslutat efter tillstyrkan av Inspektor.


§ 2 I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till en stiftelse eller motsvarande sammanslutning, vars verksamhet tjänar föreningens ändamål enligt dessa stadgars första kapitel. Beslut om en sådan överlåtelse av tillgångar fattas av den sist hållna föreningsstämman.

LUNCHÖPPET


Lunchöppet är tyvärr stängt tillsvidare,

på grund av rådande omständigheter. 

Vi hoppas kunna öppna upp igen så snart som möjligt.