Begär registerutdrag


BEGÄR ETT REGISTERUTDRAG

Dina rättigheter: JF Örebro kommer att samla in och behandla personuppgifter om föreningens medlemmar i syfte att administrera medlemskap och främja att medlemmar på bästa möjliga sätt ska kunna ta del av Örebros studentliv. För att se hur detta görs; läs vår personuppgiftspolicy här (länk till policyn). 


Du vars personuppgifter behandlas av Oss har rätt att få veta vilka personuppgifter Vi behandlar genom att begära ett registerutdrag. Du har rätt att få felaktig uppgifter rättade och komplettera uppgifter som saknas. 


Genom registerutdraget har Du rätt att veta huruvida personuppgifter i föreningen behandlas eller inte. Om behandling sker, har du rätt att veta bl.a. vilka uppgifter om Dig som behandlas av föreningen. Det ska framgå vad ändamålet med behandlingen är, var uppgifterna inhämtats från, och i förekommande fall till vilka mottagare/kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut. 


Tidsfrist: Du som begär ett registerutdrag ska tillhandahållas den registrerade informationen utan onödigt dröjsmål. Dock senast en månad efter att Din begäran inkommit till oss. Tidsfristen kan förlängas, med hänsyn till hur komplicerad begäran är och hur många begäranden som inkommit under samma period. 


Rättelse: Du har rätt att begära skriftligen eller muntligen att vi rättar felaktiga uppgifter. Du har alltså rätt att komplettera personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingens ändamål. 


Radering: Du kan ha rätt till radering av uppgifter, exempelvis om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om behandlingen grundar sig på Ditt samtycke och Du återkallar samtycket.


Hur du begär ett registerutdrag

För att få ett registerutdrag kontaktar Du JF Örebros sekreterare via mail (sekreterare@jforebro.se) eller fyller i kontakformuläret nedan. Väljer du att begära ett registerutdrag via mail bör Du i ämnesraden skriva “Begäran om registerutdrag”. Ange Ditt namn i mailet. Om det är en särskild uppgift eller något annat Du undrar över i samband med registerutdraget; ange det i mailet.

Begäran om registerutdrag

 
 
Ja
Nej