Stadgar


VÅRA STADGAR


Juridiska Föreningen vid Örebro universitet.
Antagna på den extra årsstämman  Juridiska Föreningen den 5 mars 2009.
Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009,
på den ordinarie årsstämman den 26 oktober 2010,
på den ordinarie årsstämman den 29 oktober 2012,
på den extra årsstämman den 11 november 2013,
på den ordinarie årsstämman den 11 november 2014,
på den ordinarie årsstämman den 10 november 2015,
på den ordinarie årsstämman den 14 november 2016,

på den ordinarie årsstämman 23 november 2017, 

på den extra insatta årsstämman 20 maj 2019,

på ordinarie årsstämman 11 november 2020,

samt på extra insatta föreningsstämma 24 februari 2021. 
1 kap. Inledande bestämmelser


§ 1 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet är en politiskt och religiöst obunden, fristående ideell förening. Föreningen bygger på demokratiska, icke-diskriminerande och inkluderande värdegrunder.


§ 2 Föreningens ändamål är att verka för dess medlemmar genom att: 

 • verka för att utbildningen för alla juridikstudenter håller en hög kvalitet genom utbildningsbevakning och genom att informera studenterna om deras rättigheter,
 • anordna en årlig arbetsmarknadsmässa som syftar till att stärka juridikstudenternas och deras utbildnings koppling till yrkeslivet,
 • anordna föreläsningar, seminarier och studiebesök,
 • anordna en studierelaterad introduktion för nya juridikstudenter,
 • delta i arrangerandet av juridiska tävlingar,
 • delta i samarbeten med andra studentföreningar för juridikstudenter i Sverige,
 • i den mån det är möjligt, verka för knytandet av vänskapsband mellan föreningen och andra studentföreningar i världen,
 • anordna studiesociala evenemang, såsom fester, sittningar, pubar eller klubbar, och
 • erbjuda övrig verksamhet som ligger i linje med föreningens anda och syfte till både medlemmar och icke-medlemmar.
2 kap. Allmänna bestämmelser


§ 1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni.


§ 2 Styrelsen har sitt säte i Örebro.


§ 3 Föreningens ordförande och ekonomiansvarig tecknar föreningens firma var för sig.


§ 4 Föreningens löpande verksamhet bedrivs i de former som styrelsen beslutar om.


§ 5 Föreningsstämma, valmöte och styrelsesammanträde ska protokollföras. Styrelsen avgör i vilken mån eventuell övrig verksamhet ska protokollföras.


§ 6 Styrelsen avgör i vilken mån dokument från föreningens verksamhet ska sparas om inte annat anges i dessa stadgar.


§ 7 Protokoll från föreningsstämma, valmöte och styrelsesammanträde ska sparas från den tidpunkt då protokollen justeras. Det åligger styrelsen att säkerställa att protokoll sparas.


§ 8 Protokoll från föreningsstämma, valmöte eller styrelsesammanträde ska så snart som möjligt tillhandahållas medlem som önskar ta del av därav.


§ 9 Föreningens ordförande ska på begäran av en medlem som tjänstgjort inom föreningen skriva ett intyg om sådan tjänstgöring. Om intyg om sådan tjänstgöring avser föreningens ordförande ska det skrivas av sekreteraren.
3 kap. Medlemskap


§ 1 Det åligger styrelsen att löpande föra ett aktuellt medlemsregister för föreningen. Registret ska innehålla uppgift om namn, personnummer, kontaktuppgift, datum för inträde, och i förekommande fall datum för erlagd avgift för medlemskap.


§ 2 Föreningsstämman beslutar om i vilken mån medlemskap i föreningen är förenat med avgift om inte annat anges i dessa stadgar. Om medlemskap i föreningen är förenat med avgift beslutar föreningsstämman om avgiftens storlek. Beslut om avgift gäller till dess att föreningsstämman fattar nytt beslut därom.


§ 3 Medlemskap i föreningen kan erhållas i följande former:

 • Ordinarie medlemskap,
 • Medlemskap för administrativ och undervisande personal,
 • Stödmedlemskap, och
 • Hedersmedlemskap


§ 4 Ordinarie medlemskap är tillgängligt för envar som är juridikstuderande vid Örebro universitet.


§ 5 Medlemskap för administrativ och undervisande personal är tillgängligt för personer med anknytning till Juridicum vid Örebro universitet.


§ 6 Stödmedlemskap är tillgängligt för envar och är förenat med avgift. Stödmedlemskap gäller för en termin i taget.


§ 7 Hedersmedlemskap erhålles av personer som föreningsstämman genom omröstning önskar förära med ett hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap är inte förenat med avgift. Hedersmedlemskap gäller för all framtid.


§ 8 En person som har för avsikt att erhålla medlemskap i föreningen ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer och kontaktuppgifter där personen kan nås samt i förekommande fall betala in medlemsavgift.


§ 9 När en student önskar bli medlem ska styrelsen utan dröjsmål skriva in den som uppfyller kriterierna för medlemskap i medlemsregistret. Medlemskap i föreningen är erhållet vid den tidpunkt då inskrivning i medlemsregistret sker.


§ 10 Förtjänstmedalj erhålles av personer som styrelsen önskar att förära med en förtjänstmedalj. Förtjänstmedalj utdelas till någon som genom sitt engagemang i föreningen gått utöver vad som krävts av personen och som genom sitt engagemang särskilt bidragit till föreningens verksamhet.


§ 11 Ordinarie medlemskap upphör fem år från den tidpunkt då medlemskap erhölls. Medlemskap för administrativ eller undervisande personal upphör när anknytningen till Juridicum vid Örebro universitet upphör.


§ 12 Medlem som inte betalar in eventuell avgift för medlemskap får sitt medlemskap avslutat.


§ 13 Medlem kan på egen begäran få sitt medlemskap avslutat. En sådan begäran ska skriftligen meddelas styrelsen.


§ 14 En person som fått sitt medlemskap avslutat genom uteslutning kan inte på nytt erhålla medlemskap i föreningen.


§ 15 Föreningens styrelse ska utan dröjsmål ur medlemsregistret radera en person vars medlemskap upphört eller avslutats. Medlemskapet upphör eller avslutas vid den tidpunkt då en medlem raderas ur medlemsregistret.
4 kap. Föreningsstämma


§ 1 Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.


§ 2 Ordinarie föreningsstämma ska årligen äga rum under november månad.


§ 3 Extra föreningsstämma ska äga rum om

 • styrelsen så beslutar,
 • revisor anmodar detta till styrelsen,
 • Inspektor anmodar detta till styrelsen,
 • minst 5 % av föreningens medlemmar skriftligen anmodar detta till styrelsen, eller
 • enskild styrelseledamot har fått en misstroendeförklaring riktad mot sig.


§ 4 Extra föreningsstämma ska äga rum tidigast tio vardagar och senast 15 vardagar från den tidpunkt då omständighet som föranleder extra föreningsstämma ägt rum.


§ 5 Följande punkter ska behandlas på både ordinarie och extra föreningsstämma:

 • val av föreningsstämmans ordförande och sekreterare,
 • val av justerare av föreningsstämmans protokoll,
 • om föreningsstämman är behörigen utlyst,
 • adjungering av icke-medlemmar,
 • behandling av anmälda motioner, och
 • behandling av oanmälda motioner.


§ 6 Utöver vad som eljest är stadgat ska följande punkter behandlas på ordinarie föreningsstämma:

 • ansvarsfrihet för föregående styrelse,
 • redogörelse för revisorns revisionsberättelse,
 • redogörelse för styrelsens årsberättelse,
 • förslag till verksamhetsplan från styrelsen, och
 • val av valberedning.


§ 7 Ärenden som medlem vill ska behandlas på föreningsstämma ska skriftligen motioneras om och tillsändas styrelsen senast fem vardagar före föreningsstämman. Oanmälda motioner får tas upp på föreningsstämman om två tredjedelar av alla närvarande röstberättigade så beslutar.


§ 8 Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast 15 vardagar innan föreningsstämman. Till kallelsen ska de handlingar som ska behandlas på föreningsstämman bifogas. Handlingarna ska anslås för medlemmarna senast 10 vardagar innan föreningsstämman med en notis om detta. Motioner som styrelsen mottagit senast en vecka innan föreningsstämman ska anslås för medlemmarna tillsammans med en kommentar från styrelsen senast fem vardagar innan föreningsstämman. Oanmälda motioner ska anslås för medlemmarna så snart som möjligt.


§ 9 Kallelse till extra föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 vardagar innan föreningsstämman. I övrigt gäller vad som är stadgat om kallelse till ordinarie föreningsstämma.


§ 10 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman. Medlem som erhållit medlemskap senast 30 dagar innan föreningsstämman är röstberättigad på föreningsstämman.


§ 11 Varje röstberättigad medlem kan endast utöva en röst på föreningsstämman.


§ 12 Föreningsstämman är beslutför om minst tio medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är stämman beslutför om hälften av medlemmarna närvarar. Extra föreningsstämma som anmodats av revisor är beslutför oavsett hur många medlemmar som är närvarande.


§ 13 Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar.


§ 14 Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske på föreningsstämma om två tredjedelar av de närvarande röstberättigade förenar sig därom.


§ 15 Omröstning på föreningsstämma sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska föreningsstämmans ordförande avlägga utslagsröst.
5 kap. Styrelsen


§ 1 Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ.


§ 2 Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för den löpande förvaltningen av föreningen och fördelar ansvaret för föreningens verksamhet inom sig.


§ 3 Styrelsen har inget högsta antal styrelseledamöter, dock är följande styrelseposter fasta: ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och studiesocialt ansvarig.


§ 4 Styrelsen ska avge en årsberättelse och redovisa den på ordinarie föreningsstämma.


§ 5 Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden minst en gång varannan månad under ordinarie terminstid.


§ 6 Styrelseledamöter och Inspektor har närvaro- och yttranderätt på styrelsesammanträden. Endast styrelseledamöter har rösträtt på styrelsesammanträden.


§ 7 Envar kan adjungeras in på styrelsesammanträde. Sådan adjungering kräver att samtliga styrelseledamöter förenar sig därom.


§ 8 Styrelsen är beslutför om minst hälften av alla styrelseledamöter är närvarande.


§ 9 Omröstning på styrelsesammanträde sker genom acklamation om inte votering begärs. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.


§ 10 Styrelseledamot som vill avgå under verksamhetsåret ska skriftligen underrätta styrelsen om detta. Styrelseledamoten entledigas från sitt uppdrag när styrelsen har mottagit meddelandet.


§ 11 Om någon av ledamöterna avgår under verksamhetsåret får styrelsen tillförordna ordinarie medlem eller hedersmedlem till den lediga styrelseposten. Om en styrelseledamot på sådant sätt tillförordnas en ledig styrelsepost ska styrelseledamoten samtidigt entledigas från sin andra styrelsepost.


§ 12 Styrelsen bör inkomma med en preliminär budget inför verksamhetsåret som ska anslås på föreningens hemsida senast den 1 november samt presenteras för medlemmarna på ordinarie föreningsstämma. Om 1 november är en helgdag ska budgeten anslås efterföljande vardag.


§ 13 En enskild styrelseledamot kan få en misstroendeförklaring riktad mot sig. Det sker om en annan enskild styrelseledamot avger en misstroendeförklaring eller om 5 % av föreningens medlemmar skriftligen till styrelsen avger en misstroendeförklaring.


§ 14 En misstroendeförklaring ska behandlas på en extra föreningsstämma. Misstroendeförklaringen resulterar i att styrelseledamoten entledigas om två tredjedelar av de på föreningsstämman närvarande röstberättigade förenar sig därom.


§ 15 Om Inspektor så tillstyrker ska en styrelseledamot som fått en misstroendeförklaring riktad mot sig bli avstängd till dess att extra föreningsstämma hållits. Avstängd styrelseledamot saknar närvaro-, yttrande- och rösträtt vid styrelsesammanträde och räknas ej med när det avgörs om föreningens styrelse är beslutsför.6 kap. Arbetsmarknadsmässan


§ 1 Styrelsen ska efter att ha konsulterat med projektledare för föregående årsupplaga av arbetsmarknadsmässan, välja en ny projektledare för nästkommande arbetsmarknadsmässa.


§ 2 Valprocessen sker genom offentliggörandet av en ansökningsperiod med efterföljande intervju och omröstning i enlighet med 5 kap. 9 § föreningens stadgar. Vid intervjun bör föreningens ordförande och projektledare närvara.


§ 3 Tillsättandet av ny projektledare skall ske senast sista april.


§ 4 Tillsättandet av vice projektledare sker av projektledare efter offentliggörandet av en ansökningsperiod.7 kap. Valmöte och val av styrelse


§ 1 Val av styrelse, revisor och skyddsombud för nästkommande verksamhetsår ska årligen ske på ett valmöte under april månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på valmötet.


§ 2 Kallelse till valmöte ska publiceras på föreningens hemsida och anslagstavla minst 10 vardagar innan valmötet. Kallelsen ska innehålla valberedningens förslag till styrelse, revisor, skyddsombud och i förekommande fall Inspektor. Kallelsen ska även tillsändas de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen via denna.


§ 3 Följande punkter ska behandlas på valmötet:

 • val av valmötets ordförande och sekreterare,
 • val av justerare av valmötets protokoll,
 • om valmötet är behörigen utlyst,
 • presentation av kandidaterna,
 • val av styrelse för nästkommande verksamhetsår,
 • val av revisor,
 • val av skyddsombud, och i förekommande fall,
 • val av inspektor.


§ 4 Valmötet är beslutför om minst tio medlemmar är närvarande. Om antalet medlemmar i föreningen understiger 20 är valmötet beslutför om hälften av medlemmarna närvarar.


§ 5 Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt på valmötet. Medlem som erhållit medlemskap senast 30 dagar innan valmötet är röstberättigad på valmötet.


§ 6 Varje röstberättigad medlem kan endast utöva en röst på valmötet.


§ 7 Omröstning på valmötet sker genom acklamation om inte votering begärs. Omröstning ska vara öppen om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal ska valmötets ordförande avge utslagsröst.


§ 8 Ordinarie medlem eller hedersmedlem kan av valberedningen, eller av annan, nomineras som kandidat till en post som styrelseledamot. Envar kan på samma sätt nomineras till revisor, skyddsombud eller Inspektor.


§ 9 Varje post som styrelseledamot, revisor, skyddsombud eller Inspektor tillsätts var och en för sig.


§ 10 En post tillfaller den som får fler än hälften av de avlagda rösterna. Om ingen får fler än hälften av de avlagda rösternas sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster.


§ 11 Nyvald styrelse som utsetts av valmötet tillträder när nästkommande verksamhetsår inleds och entledigas när sagda verksamhetsår upphör om inte annat anges i dessa stadgar.
8 kap. Revision och ansvar


§ 1 Revisorn ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av föreningen samt upprätta en revisionsberättelse som ska redovisas på ordinarie eller extra föreningsstämma.

Revisorn ska inför föreningsstämma avge en rekommendation huruvida ansvarsfrihet för den föregående styrelsen bör beviljas eller ej.


§ 2 Revisorn får kalla till föreningsstämma enligt 4 kap. 3 § med anledning av oegentligheter i föreningens räkenskaper eller om revisorn bedömer att styrelsen åsidosatt sina skyldigheter eller brustit i sin förvaltning av föreningen.


§ 3 Styrelsen ska ge revisorn möjlighet att genomföra granskningen i den omfattning som revisorn anser är nödvändig. De ska lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.


Upplysningarna i första stycket kan bestå av, men är inte begränsade till, föreningens räkenskaper och bokföring, årsmötes- och styrelsemötesprotokoll, avtal eller andra upplysningar revisorn behöver för att genomföra granskningen. Inget av föreningens organ får vägra revisorn att genomföra granskning eller vidta åtgärder enligt detta kapitel.


§ 4 Föreningens räkenskaper ska vara revisorn till handa senast en månad före föreningsstämman.

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.
9 kap. Inspektor


§ 1 Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i övrigt främja dess verksamhet.


§ 2 Till Inspektor väljs en kunnig, erfaren, hederlig och allmänt aktad person som har anknytning till Juridicum vid Örebro universitet.


§ 3 Inspektor väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på två år. Skulle Inspektor avgå eller övergå till verksamhet som är oförenlig med föreningens ändamål kan denne dock entledigas av föreningsstämma eller valmöte före mandattidens utgång.


§ 4 Inspektor får påkalla extra föreningsstämma eller styrelsesammanträde för att behandla viss fråga. Inspektor har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde, föreningsstämma eller valmöte.


§ 5 Om Inspektor avgår eller entledigas kan Inspektor väljas på en extra föreningsstämma.
10 kap. Skyddsombud


§ 1 Skyddsombudet ska vid behov ge stöttning och hjälp till föreningens medlemmar. Vid händelser som inträffar utanför föreningens verksamhet kan skyddsombudet bistå medlem med information om var medlemmen kan vända sig för att få ytterligare stöd. Skyddsombudet bistår medlem under avstängning- och uteslutningsprocessen och sköter kontakten mellan Inspektor och den berörda medlemmen.


§ 2 Skyddsombudet verkar oberoende av styrelsen.


§ 3 Till skyddsombud väljs en hederlig, omtänksam och allmänt aktad person som inte har anknytning till föreningen i övrigt utöver sitt medlemskap.


§ 4 Skyddsombud väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på ett år. Om skyddsombudet väljer att avgå eller övergå till verksamhet som inte är förenlig med föreningens ändamål kan skyddsombudet entledigas av Inspektor. Om Inspektor saknas vid tillfället kan styrelsen entlediga skyddsombudet.


§ 5 Skyddsombudets arbete omfattas av tystnadsplikt gentemot föreningens medlemmar och styrelsen. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag som skyddsombud. Om skyddsombudet bryter mot tystnadsplikten kan denne entledigas av Inspektor. Om Inspektor saknas vid tillfället kan styrelsen entlediga skyddsombudet.


§ 6 Skyddsombudets arbetsuppgifter följer vidare av 10 kapitlet i föreningens stadgar och de riktlinjer som följer av skyddsombudsavtalet.


§ 7 Om föreningen saknar skyddsombud eller skyddsombudet entledigas kan nytt skyddsombud utses av föreningens Inspektor.
11 kap. Avstängning och uteslutning av medlem


1 § En medlem kan stängas av från att delta i föreningens verksamhet om medlemmen på ett inte obetydligt sätt


1. åsidosatt föreningens stadgar eller en av föreningen fastställd policy,

2. misskött sig på evenemang eller aktiviteter som arrangerats av föreningen, eller

3. motarbetat föreningens intressen.


Under avstängningstiden får den avstängde medlemmen inte delta i föreningens verksamhet. Avstängd medlem ska trots det ges möjlighet att delta på examensceremoni där medlemmen diplomeras. Beslut om avstängning av medlem ska vara tidsbestämt. Avstängning av medlem får tidsbestämmas som kortast till en vecka och som längst till ett år. Avstängningen gäller från och med att styrelsen fattat beslut i ärendet.


Kallelse till styrelsesammanträde där fråga om avstängning ska behandlas utfärdas av föreningens ordförande. Ordföranden ska kalla till ett sådant möte på skyddsombuds begäran eller när ordföranden får kännedom om en omständighet som kan föranleda avstängning. Kallelsen ska ske senast tio vardagar efter att begäran inkommit eller från att ordföranden fått kännedom om händelsen. Om skyddsombudet inte kan närvara vid ett sammanträde där avstängning av medlem ska behandlas ska ärendet bordläggas till nästkommande styrelsesammanträde.


Beslut om avstängning fattas av styrelsen med fyra femtedelars majoritet av de avlagda rösterna. Vid styrelsesammanträden där avstängning av medlem ska behandlas har föreningens skyddsombud närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt.


Ett beslut om avstängning ska fastställas på styrelsesammanträde och genom skyddsombudet meddelas berörd medlem senast dagen därpå. Beslutet ska åtföljas av information om hur medlemmen kan överklaga beslutet samt en skriftlig motivering i vilken det framgår vilka omständigheter som legat till grund för styrelsens beslut.


2 § En medlem kan uteslutas från föreningen om medlemmen allvarligt, eller vid upprepade tillfällen på ett inte obetydligt sätt:


1. åsidosatt föreningens stadgar eller en av föreningen fastställd policy,

2. misskött sig på evenemang eller aktiviteter som arrangerats av föreningen, eller

3. motarbetat föreningens intressen.


En utesluten medlem får inte delta i föreningens verksamhet och kan inte heller förvärva nytt medlemskap i föreningen. En utesluten medlem ska trots detta ges möjlighet att delta på examensceremoni där medlemmen diplomeras. Uteslutningen gäller från och med att styrelsen fattat beslut i ärendet.


Kallelse till styrelsesammanträde där fråga om uteslutning ska behandlas utfärdas av föreningens ordförande.

Ordföranden ska kalla till ett sådant möte på skyddsombuds begäran eller när ordföranden får kännedom om en omständighet som kan föranleda uteslutning. Kallelsen ska ske senast tio vardagar efter att begäran inkommit eller från att ordföranden fått kännedom om händelsen. Om skyddsombudet inte kan närvara vid ett sammanträde där uteslutning av medlem ska behandlas ska ärendet bordläggas till nästkommande styrelsesammanträde.


Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med fyra femtedelars majoritet av de avlagda rösterna. Vid styrelsesammanträden där uteslutning av medlem ska behandlas har föreningens skyddsombud närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt. Ett beslut om uteslutning ska fastställas på styrelsesammanträde och genom skyddsombudet meddelas berörd medlem senast dagen därpå.


Beslutet ska åtföljas av information om hur medlemmen kan överklaga beslutet samt en skriftlig motivering i vilken det framgår vilka omständigheter som legat till grund för styrelsens beslut.


3 § Vid ärenden där fråga om avstängning eller uteslutning avser styrelsemedlem, saknar den berörda styrelsemedlemmen närvaro-, yttrande- och rösträtt under den del av styrelsemötet då frågan behandlas.


4 § Ett beslut om avstängning eller uteslutning kan överklagas av den avstängda eller uteslutna medlemmen. Överklagandet ska ske skriftligen och lämnas till föreningens skyddsombud senast 15 vardagar från den dag styrelsen fattat beslutet.


Skyddsombudet ska vidarebefordra överklagandet från den avstängde eller uteslutne medlemmen, styrelsens beslut och motivering samt eventuell annan dokumentation i ärendet till föreningens Inspektor, senast tre vardagar från att överklagandet inkommit.


Under överklagandeprocessen gäller styrelsens beslut om avstängning eller uteslutning. Den avstängda eller uteslutna medlemmen får under överklagandeprocessen inte delta i föreningens verksamhet.


5 § Beslut vid överklagan av avstängning eller uteslutning av medlem fattas av föreningens Inspektor. Inspektor kan upphäva eller ändra beslutet till en för medlemmen i fråga mindre långtgående åtgärd.


Vid ytterligare behov av information ska Inspektor kontakta skyddsombudet. Om Inspektor anser det nödvändigt för att kunna fatta ett beslut, kan Inspektor begära att skyddsombudet ska kalla till ett sammanträde med den avstängda eller uteslutna medlemmen och en representant från styrelsen. Om den avstängda eller uteslutna medlemmen nekar till ett sådant sammanträde ska Inspektor fatta beslut utifrån det inkomna skriftliga materialet.


I ärenden om avstängning och uteslutning har Inspektor tystnadsplikt.


6 § Inspektor ska så snart som möjligt fatta beslut i överklagandet, dock senast inom tio vardagar från det att Inspektor mottagit dokumenten från skyddsombudet.


7 § Vid en eventuell intressekonflikt för skyddsombudet kan Inspektor utse ett tillfälligt skyddsombud i ett specifikt ärende. Missköter styrelsen sin uppgift vid frågor och beslut kring avstängning eller uteslutning har skyddsombudet en skyldighet att underrätta Inspektor om detta. Skyddsombudet har tystnadsplikt avseende alla medlemsärenden. Tystnadsplikten gäller även efter att uppdraget som skyddsombud avslutats.


8 § Om en medlem uppträder kränkande, diskriminerande eller i strid med föreningens värdegrund, men agerandet inte är tillräckligt allvarligt för avstängning eller uteslutning kan styrelsen varna medlemmen.


Varning kan utgöra grund för avstängning eller uteslutning av medlem om medlemmen efter varningen inte upphör med det kränkande, diskriminerande eller värdegrundsstridiga beteendet.12 kap. Övergångsbestämmelser


§ 1 Ändringar i stadgan som beslutats av årsstämman ska träda i kraft nästkommande vardag om inte annat beslutas därom.


§ 2 De uppgifter om personnummer som avses i 3 kap 1 § gäller endast de medlemmar som inskrives efter stadgandets ikraftträdande.13 kap. Upplösning av föreningen


§ 1 Upplösning av föreningen kan endast ske genom likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, där minst fem sjättedelar av närvarande röstberättigade så beslutat efter tillstyrkan av Inspektor.


§ 2 I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till en stiftelse eller motsvarande sammanslutning, vars verksamhet tjänar föreningens ändamål enligt dessa stadgars första kapitel. Beslut om en sådan överlåtelse av tillgångar fattas av den sist hållna föreningsstämman.