Studenternas Rättigheter

STUDENTERNAS RÄTTIGHETER

Vilka rättigheter har studenterna?


Detta är några exempel av alla rättigheter vi studenter har.

 


Betygsgrundande moment


Du har rätt att skriva dina skriftliga examinationer anonymt


För att rättningsprocessen ska vara opartisk och rättvis är alla skriftliga examinationer vid Örebro universitet som huvudregel anonyma. Endast om särskilda skäl föreligger får en tentamen inte vara anonym.

 

En examination ska alltid utformas så att en individuell bedömning kan göras, det gäller även när examinationen sker parvis eller i grupp

 

En examination ska vara rättad inom 15 arbetsdagar


Endast vid särskild skäl, ex. högt tillfälligt arbetstryck eller sjukdom, får rättningstiden överstiga 15 arbetsdagar. Prefekten måste dessutom beslutat om en förlängning i förväg.

 

Du har rätt till omexamination inom 5 veckor efter expediering av betygsbeslutet för ordinarie examination


Datum för omexamination ska som huvudregel meddelas senast den dagen som ordinarie examination äger rum.

 

Hur man omprövar ett betygsbeslut


Som student har du rätt att begära en omprövning av ett betyg du upplever vara felbedömt. En ansökan gällande omprövning ska innehålla en motivering med argument varför betyget är felaktigt. Bedömning görs endast utifrån den inlämnade uppgiften eller tentamen, hänsyn tas ej till personliga eller andra yttre omständigheter. Vidare finns ingen tidsfrist på när en begäran om omprövning måste göras. För att begära en omprövning finns ett webbformulär på Studenttjänster. Du hittar formuläret under: Länkar -> Regler och rättigheter -> Omprövning av betyg. På sidan finner du ytterligare information om hur en omprövning går till.

 


AllmäntObligatoriska moment får inte läggas till under kursens gång

Samtliga obligatoriska moment ska tydligt framgå av kursplanen. Reglerna för omexamination (se ovan) gäller även för andra obligatoriska moment.

 

 Tillgodoräknande av tidigare kurser


Du har rätt att tillgodoräkna tidigare studier under förutsättningen att det inte råder väsentlig skillnad mellan de tidigare studierna och utbildningen du vill få tillgodoräknad. Universitetet bedömer om väsentlig skillnad föreligger eller inte. Utbildningsmoment som tillgodoräknas kommer inte betygsättas enligt den vanliga betygsskalan, utan kommer markeras som “TG”. Denna markering används på examensbevis och resultatintyg samt kan påverka dina möjligheter att erhålla ett högre betyg på kursen i sin helhet. Studievägledaren för din utbildning kan hjälpa dig med processen att tillgodoräkna tidigare studier. Mer information om tillgodoräknande och hur du kontaktar din studievägledare finner du på Studenttjänster under: Länkar -> Regler och rättigheter -> Rättigheter och skyldigheter -> Tillgodoräknande.

 

Studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagande


Du som påbörjat studier kan ansöka om studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagande. För att ansökan skall beviljas krävs dock att särskilda skäl föreligger. Exempel på sådana skäl kan vara sociala, vård av barn eller värnpliktstjänstgöring. Ansökan görs enklast genom studenttjänster under “Ansökan om studieuppehåll”. Mer information finner du på Studenttjänster under: Länkar -> Regler och rättigheter -> Rättigheter och skyldigheter -> Studieuppehåll och avbrott.

 


Mer information


Mer information om examinerande moment kan du hitta HÄR och övriga rättigheter på Örebro Universitets hemsida https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/studenters-rattigheter-och-skyldigheter/