Föreningsstämma

EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA!

FÖRENINGSSTÄMMA


Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, förkortat JF Örebro, är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och rättsvetenskap med internationell inriktning vid Örebro universitet.


JF har som självständig förening funnits i Örebro sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. Juridiska Föreningen kan idag erbjuda studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.


Juridiska Föreningens arbete bedrivs i sin helhet av studenter, för studenter. JF:s högsta styrande organ är årsstämman. Stämman äger rum i november varje år. Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen. Styrelsen tillsätts av medlemmarna vid valmöte i maj för ett verksamhetsår som sträcker sig från den 1 september till den 31 augusti. Styrelsens uppdrag är att leda föreningsarbetet framåt, visionärt såväl som praktiskt, samt att representera JF Örebro och dess medlemmar gentemot systerföreningar vid Sveriges och Nordens lärosäten samt i sammankomster med andra aktörer inom den juridiska branschen.


Juridiska Föreningens operativa verksamheten sköts i allt större utsträckning av utskott för vilka en eller flera styrelseledamot har huvudansvar. I utskotten kan också utses utskottsordföranden som leder utskottsledamöterna i utskottsarbetet och rapporterar till styrelseledamoten. Tillsammans driver styrelsen och utskotten Juridiska Föreningens arbete framåt.

Styrelsen kallar till en extra föreningsstämma i syfte att presentera en proposition avseende en stadgeförändring om förändrat verksamhetsår. Den extrainsatta föreningsstämman kommer att äga rum digitalt via Zoom onsdagen 24 februari kl. 17:15. Propositionen och alla andra relevanta handlingar inför föreningsstämman finner du här nedan. Har du för avsikt att delta under föreningsstämman ber vi dig läsa ”Information och förhållningsregler”.

 

Vill du som medlem att ett ärende ska behandlas under den extrainsatta föreningsstämman? Då är du varmt välkommen att skriftligen skicka in en motion till styrelsen. Styrelsen kommer därefter att publicera motionen med en kommentar på föreningens hemsida, tillsammans med de övriga handlingarna inför föreningsstämman. Maila ditt ärende till sekreterare@jforebro.se

BILAGOR TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA 24/2 2021